Bhoe Gyal khab Chenpoe Gyalu

Si Shi Phen Deh Doegu Jung Weh Ter
Thubten Samphel Norbue Woed Nang Bhar
Tendroe Norzin Gya Tscher Kyong Weh Goen
Thinley Ki Roel Tsok Gyeh
Dorjeh Kham Su Ten Pheh
Chokuen Jamtse Kyong
Nam Kor Gawa Gya Den Woe Pang Gung La Rek
Phuntsok Dehshing Nga Thang Gyeh
Boejong Cholkha Sumki Koen La Dehkyid Zogden Sarpeh Kyab
Choe Sid Ki Pal Yoen Dar
Thubten Chok Tschur Gyeh Peh Zamling Jang Peh Kyehgue Shideh Pal La Jor
Boejong Tendroe Geh Tsen Nyi Woed Ki
Tashi Woed Nang Bum Du Tro Peh Sig
Nang Tschok Munpeh Uel Lhe Gyal Gyur Chik